مطالعات فرهنگی

افراط گرایی دینی بزرگترین خطری است که از دو دهه قبل جوامع بشری به ویژه کشورهای منطقه را تهدید می کند. این خطر امروز بیش از هر زمان دیگر در سوریه و عراق نمود یافته است.

دومین کنفرانس فلسفه دین معاصر که 23 و 24 دی ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود صبح امروز با حضور پژوهشگران افتتاح شد.رئیس انجمن فلسفه دین در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس فلسفه دین معاصر با بیان پیش فرض هایی که در مسایل فلسفه دین وجود دارد، عنوان کرد: تلقی غلط از فاعلیت الهی مهمترین مساله در فلسفه دین است.

اشتراک در مطالعات فرهنگی