منشور حقوق بشر در اسلام

مراسم رونمایی از کتاب «منشور حقوق بشر در اسلام» با همکاری مؤسسه الصفا العالمیه برگزار شد.

اشتراک در منشور حقوق بشر در اسلام