نمادهای مذهبی

شیعیان ساکن در جزیره «رئونیون» فرانسه در عید کریسمس با کلوچه و سایر شیرینی ها از مسیحیان این جزیره پذیرایی کردند.

 جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین با انتشار بیانیه ای اقدام نیروهای آل خلیفه در خصوص برچیدن پرچم ها، نمادها و پلاکاردهای "عاشورا" و استفاده از زور و تهدید را در شماری از مناطق این کشور محکوم کرد.

اشتراک در نمادهای مذهبی