نژاد پرستی

 در این «مقاله تحلیلی – میدانی» به نقش اثرگذار تظاهرات سیاتل در آغاز دورانی از تحول حقوق مدنی و شهروندی در امریکا اشاره می کند و به بررسی و تحلیل دیدگاههای مختلف اندیشمندان داخلی امریکا دررابطه با «فساد و ظلم سیستماتیک» موجود در ساختار ایالات متحده می پردازد...

 کشوری که خود شعار حرمت حقوق بشر سر می‌دهد در عمل نه تنها در دیگر کشورها بلکه در خاک خود هم مغایر با آن عمل می‌نماید. متاسفانه نهادهای بین‌المللی در قبال زر و زور کشورهایی مانند عربستان و آمریکا کوتاه می‌آیند و حقوق بشر را قربانی می‌کنند.

وضعیت مردم فلسطین به خاطر نژاد پرستی رژیم صیهونیستی می توان گفت بسیار اسف بار تر از وضعیت دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی است چرا که به نظر می رسد  افراد مورد تبعیض به مراتب از آزادی و استقلال بیشتری نسبت به وضعیت کنونی فلسطینان برخوردار بودند و همچون مردم فلسطین به طور مداوم تحت حملات پی در پی قرار نداشتند. 

چندی است که در رسانه های غربی مطالبی درباره اسلام هراسی انتشار می یابد. 

افراط گرایی بیش از اندازه در عرصه دین ستیزی را شاید بتوان عمده ترین چالشی دانست که نه فقط باعث به هم ریختگی و آشفتگی خاطر مسلمانان اروپا شده  بلکه این قضیه که رنگ و بوی نژاد پرستانه نیز داردهمه دنیا را تهدید می کند، تهدیدی که هیچ مرزی  نمی شناسد.

موج اعتراض گسترده به رفتار نژادپرستانه پلیس آمریکا همچنان ادامه دارد.

کارشناس مسائل آمریکا با تاکید بر اینکه در آمریکا هر روز به صورت سیستماتیک و سازمان دهی شده، حقوق بشر نقض می شود،می گوید نژادپرستی در آمریکا نهادینه شده است.

به دعوت انجمن "هماهنگی علیه نژاد پرستی و اسلام هراسی در فرانسه" CRI ،  کنفرانس ضد اسلام هراسی در شهرک سن دنی، در حومه پاریس برگزار شد.

اشتراک در نژاد پرستی