همایش صلح

 مرکز دائره المعارف اسلامی با همکاری نمایندگی سازمان ملل در ایران همایش صلح را در روز جهانی صلح برگزار می کند.

اشتراک در همایش صلح