کارشناس روس

یک کارشناس برجسته مرکز مطالعات سیاسی -نظامی روسیه گفت: جمهوری اسلامی ایران تلاش های گسترده ای برای تامین امنیت خاورمیانه و به ویژه مبارزه با تروریسم در این منطقه برعهده دارد و نقش ثبات بخش این کشور بی بدیل است.

یک کارشناس برجسته مرکز مطالعات سیاسی -نظامی روسیه گفت: کشورهای غربی و آمریکا نمی توانند نقش جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی به ویژه تامین امنیت منطقه خاورمیانه را نادیده بگیرند.

اشتراک در کارشناس روس