کانون توجهات

با توجه به اتفاقات گسترده‌ای که در سال 2017 برای قدس و مقدسات فلسطینی اتفاق افتاد می‌توان این سال را سال بازگشت همه توجهات به سمت قدس شریف خواند.

اشتراک در کانون توجهات