کشورهای عربی واسلامی

    تظاهرات اعتراض آمیز مسلمانان در کشورهای عربی و اسلامی در محکومیت قتل عام فلسطینیان به دست نظامیان صهیونیست در سالروز نکبت ادامه دارد.

اشتراک در کشورهای عربی واسلامی