۱۱ میلیون کودک یمنی

 سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردند که ۷۵ درصد از ملت یمن نیازمند کمک هستند.

اشتراک در ۱۱ میلیون کودک یمنی