مصاحبه با دکتر عامری در نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی، تروریسم و تحریم

This video is currently being processed. Please wait.

شبکه خبری ایران پرس مصاحبه اختصاصی با دکتر عامری در نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی، تروریسم و تحریم ترتیب داده است که فیلم این مصاحبه به استحضار می رسد.

لطفا مشاهده نمایید...

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید