صلح عادلانه: گفتمان مشترک جهانی در میان ادیان و فرهنگ ها

مجمع جهانی صلح اسلامی، با طراحی گفتمان صلح عادلانه مبتنی بر تعامل و همسوئی بلکه همبستگی همه ادیان الهی  چارچوبی جدید را برای صلح جهانی تعبیه نموده تا فضای نامتوازن، ناهمتراز بلکه متباین حاکم بر روابط بین المللی معاصر را به تعاون، نوعدوستی و بازگشت به فطرت، رهنمون سازد.

ادامه مطلب