بیانیه

بيانيه مجمع جهانی صلح اسلامی در محكوميت سوزاندن قرآن كريم

بيانيه مجمع جهانی صلح اسلامی در محكوميت سوزاندن قرآن كريم

 

در اين بيانيه آمده است: دوران معاصر، عصر قربانی شدن بشريت و حقوق راستين ملت‌ها در پهنه سياست‌زدگی نظام بين‌المللی و سيطره قدرت‌های استعماری است، در اين شرايط، هر لحظه بيش از پيش برای افكار عمومی جهان آشكار می‌شود كه «حقوق بشر» ادعائی، تنها ملعبه‌ای برای اعمال فشارها و سياسی‌كاری‌ها عليه ملت‌ها است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: آتش زدن قرآن كريم، تهديد، تحريك و تشويق به انجام آن، جلوه‌ای از سناريوهای جديد آمريكا و به منزله اعلام جنگ عليه اديان الهی است، بی‌تفاوتی و عدم پيشگيری قاطع و مؤثر دولت اوباما در برابر اين اقدامات آن هم در شرايطی كه از فراخوان ضدبشری يكی از كشيش‌های افراطی اطلاع كامل داشته است، انتظارات همه مسلمانان را بی‌پاسخ گذاشته و كماكان جهان اسلام در انتظار محاكمه و مجازات مرتكبين اين اقدامات است. آتش زدن قرآن كريم و ديگر كتاب‌های آسمانی، نقض جدی و فاحش موازين حقوق بشر از جمله مواد 19 و 30 اعلاميه جهانی حقوق بشر و همچنين ماده 22 اعلاميه حقوق بشر اسلامی است و محكوم است.

در بخش ديگری از اين بيانيه، مجمع جهانی صلح اسلامی به دروغ بودن ادعای دفاع از حقوق بشر توسط آمريكا اشاره كرده و می‌افزايد: بدين ترتيب، سياست يك بام و دو هوای آمريكا در عرصه حقوق بشر بار ديگر آشكار شد، وقوع اين اقدامات ناقض حقوق بشر، مايه روسياهی آمريكا و رو شدن دست اين مدعيان دروغين حمايت از حقوق بشر است؛ مجمع جهانی صلح اسلامی اعتقاد راسخ دارد كه احترام به اديان توحيدی و فرهنگ‌های ملل، از مؤلفه‌های كليدی تفاهم و گفت‌وگو در جهان معاصر است و امروزه بيش از هر زمان ديگری، اين نياز احساس می‌شود. توهين به اديان الهی به بهانه‌های واهی كه بخشی از سناريوی اسلام‌ستيزی و ايجاد كشمكش ميان پيروان اديان توحيدی است، نيازمند بازشناسی، پی‌جوئی و علت‌يابی است.

مجمع صلح جهانی تأكيد می‌كند: تشويق مردم به تخريب و تحريق كتاب آسمانی ملت مسلمان كه قريب دو ميليارد نفر از جمعيت جهان را تشكيل می‌دهند، نه تنها توهين به اين پيروان است بلكه زنگ خطری عليه ساير اديان الهی نيز هست. احترام متقابل ميان اديان الهی، آموزه‌ای مشترك در همه اين اديان و به منزله احكام تكليفی و واجب عينی است. كسانی كه به اين قبيل اقدامات روی آورده‌اند، هرچند عنوان كشيش يا غير آن داشته باشند، ناآگاه از حقيقت شريعت و يا قاصد و عامد به غرض‌ورزی و ايجاد نفاق بوده اند و بايد افكار عمومی و احساسات ملت‌ها از اين تحريكات مصون بمانند.

در ادامه اين بيانيه عنوان شده است: مجمع جهانی صلح اسلامی اين اقدام جنايتكارانه و ناقض حقوق بشريت را كه موجب جريحه‌دار شدن احساسات جهان اسلام شده است، قاطعانه محكوم می‌كند و 1) از همه ملت‌های مسلمان از جمله سازمان كنفرانس اسلامی می‌خواهد به منظور تعقيب و مجازات عاملان اين جنايت، «كميته‌ای بين‌المللی» را تشكيل دهد، 2) از همه كشورهای اسلامی و مدافعان حقوق بشر می‌خواهد بازداشت و استرداد مجرمين مذكور را درخواست نموده، آن‌ها را در محاكم شرعی و وفق موازين عادلانه و جهانی محاكمه نمايند، 3) از سازمان ملل متحد قاطعانه می‌خواهيم ضمن بررسی راهكارهای حمايت از حقوق پيروان اديان توحيدی و تعهد دولت‌ها به پيشگيری از هتك حرمت كتاب‌های آسمانی، برای پاسداشت صلح امينت جهانی اقدامات مقتضی را در اين خصوص به عمل آورد و دولت آمريكا را برای به مخاطره انداختن صلح و امينت جهانی مورد سؤال و پيگيری قانونی قرار دهد، 4) از سازمان كنفرانس اسلامی می‌خواهيم اين موضوع را مورد بررسی جدی و سريع قرار داده و تعقيب بين‌المللی اين جنايات را پيگيری نمايد، 5) از همه انديشمندان و علمای اديان الهی می‌خواهد برای حراست و پاسداشت اديان خود به پا خيزند و با وحدت به اين توطئه ضد دينی پاسخی كوبنده دهند.

در پايان اين بيانيه مجمع جهانی صلح اسلامی نسبت به تكرار اين قبيل اقدامات ضدبشری هشدار داده و پيشگيری از آن‌ها را ضرورتی حياتی برای تأمين صلح و امنيت عادلانه بشری دانسته و تعهد و مسئوليت ويژه در اين خصوص را بر عهده همه دولت‌ها و جامعه بين‌المللی خواهد اعلام كرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نُه − = 7