همایش شبکه نخبگانی دیپلماسی فرهنگی ،مهندسی و آینده پژوهی تمدنی در تهران بر گزار می گردد.

ه گزارش روابط عمومی مجمع جهانی صلح اسلامی، همایش دیپلماسی فرهنگی (همایش شبکه نخبگانی  دیپلماسی فرهنگی ،مهندسی و آینده پژوهی  تمدنی) 30...

ادامه مطلب